Saludo a los pueblos originarios

Versión Mayagna – Nicaragua Indian sulani balna yak parasna lâni Mâ bitik kidika mâ muihki barak balna yulni alasna dûnin mani ki, angkaupak mahaiwa kidika, mâ yalahda balna, mâ yulni, amput yalahda kidika, mâ sauki kulna nuhni duwa kidika, ma bitik yak ma sangkika yamni dûnin. Mâ bitik kidika dutni lâni balna yulni yaknin, wak […]

© 2023 | Todos los Derechos Reservados | Redvolución

© Todos los Derechos | Reservados | Redvolución